Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
(8 5)  232 2222
 • Parašyti
 • Parašyti
 • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms
Klausiame

Ar žinote, kad nuo 2020-01-01 pasikeitė Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatos dėl civilinės atsakomybės draudimo?
Apklausų rezultatai
Vilniaus TLK adresas

Gyventojų priėmimo laikas
I–IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Vilniaus TLK (administracijos) darbo laikas
I–IV 8.00–17.00
V 8.00–15.45

Pietų pertrauka 12.00–12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Prašymų ir skundų nagrinėjimas


Sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymas Atnaujinta 2020-06-22

Prašymų sudaryti / papildyti / pratęsti / nutraukti / panaikinti sutarties galiojimo sustabdymą pateikimas

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (TLK), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio nuostatomis, sudaro sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis.

Vilniaus TLK sutartis su ASPĮ sudaro vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas).

ASPĮ, pageidaujanti sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. turi pateikti TLK prašymą  el. paštu prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt.  

Nustatytas terminas netaikomas, jei įstaiga pageidauja sudaryti arba papildyti einamųjų metų sutartį dėl šių kompensuojamųjų paslaugų teikimo:

 1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės paliatyviosios pagalbos, ambulatorinės slaugos namuose, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, dantų protezavimo paslaugų, taip pat hemodializės ir prevencinėse programose numatytų paslaugų; 1 1 slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų;
 2. dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro, geriatrijos bei stebėjimo paslaugų (šiomis paslaugomis papildant einamųjų metų sutartį, jeigu pradedama teikti šias paslaugas, įstaiga atitinkamai sumažina stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių yra sudariusi sutartį su TLK, apimtį);
 3. kompensuojamųjų paslaugų, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo perima kita įstaiga (tik tuo atveju, kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka);
 4. kompensuojamųjų paslaugų, kurių plėtrai skiriamos papildomos PSDF biudžeto lėšos;
 5. naujų kompensuojamųjų paslaugų, įrašytų į SAM tvirtinamą kompensuojamųjų paslaugų sąrašą (kompensuojamoji paslauga laikoma nauja trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais ji buvo įrašyta į šį sąrašą);
 6. paslaugų, kurių plėtrai SAM sprendimu buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, – baigus įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą;
 7. apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – apdraustieji), prirašytiems prie kitos TLK veiklos zonos įstaigos, numatomų teikti slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų, dėl kurių einamaisiais metais nebuvo sudarytos sutartys;
 8. kompensuojamųjų paslaugų, atitinkančių Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sąlygų sąrašas), 11 punkte numatytas papildomas sąlygas, jeigu toje savivaldybėje atitinkamos kompensuojamosios paslaugos nėra teikiamos (kriterijų sąrašą Nr. 370 galite rasti čia);
 9. kompensuojamųjų paslaugų, teikiamų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje;
 10. kompensuojamųjų paslaugų, už kurias einamaisiais metais atitinkama TLK mokėjo PSDF biudžeto lėšomis konkrečiai įstaigai, jas pradėjus teikti nauju arba papildomu įstaigos licencijoje nurodytu asmens sveikatos priežiūros veiklos adresu (sutartis papildoma šiomis paslaugomis, nekeičiant sutartyje numatytos metinės lėšų sumos);
 11. kompensuojamųjų paslaugų, kurių teikimas būtinas klasterių centrų funkcijoms užtikrinti.

Sutartys su įstaigomis, teikiančiomis tik pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ambulatorines slaugos paslaugas namuose, brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugas, prevencinėse programose numatytas paslaugas, dantų protezavimo paslaugas arba medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, arba kelias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas tik šiame papunktyje, dėl šių paslaugų sudaromos trejiems kalendoriniams metams (nuo pirmųjų metų sausio 1 dienos iki trečiųjų metų gruodžio 31 dienos) arba, jei sutartis įsigalioja ne nuo sausio 1 d., – trumpesniam nei trejų kalendorinių metų laikotarpiui (nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki trečiųjų kalendorinių metų gruodžio 31 dienos. Pirmaisiais kalendoriniais metais šiuo atveju laikomi sutarties įsigaliojimo metai).

 

 SUTARČIAI SUDARYTI REIKALINGŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS (spausdinti)

ASPĮ, pageidaujanti su TLK sudaryti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto  lėšomis, TLK el. paštu prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą sudaryti / papildyti / pratęsti / nutraukti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis arba panaikinti šios sutarties galiojimo sustabdymą (1 priedas) (toliau ‒ prašymas). Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (1 priedas) (Prašymo formos pavyzdys);
 2. siūlomų teikti paslaugų sąrašą (atnaujintas 2 priedas);
 3. jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio kompensuojamąsias paslaugas (leidimų išdavimo tvarką V-1145 galite rasti čia);
 4. jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą, – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų kompensuojamųjų paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti kompensuojamosios paslaugos ir jų kiekis (jeigu jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, ir šio projekto įgyvendinimo terminai;
 5. jei įstaiga pageidauja teikti kompensuojamas paslaugas, kurių teikimą nutraukė kita įstaiga, dėl šių paslaugų sudariusi sutartį su TLK, – dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą;
 6. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (toliau – PAASPPĮ) papildomai pateikia šiuos dokumentus:
  • PAASPPĮ, neteikianti odontologijos paslaugų ir šių paslaugų teikimą perduodanti kitai įstaigai, dėl trišalės sutarties sudarymo – odontologijos paslaugas teiksiančios įstaigos rekvizitus;
  • sutarties kopiją dėl pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo ne darbo metu; 
  • PAASPPĮ, neteikianti pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų ir šių paslaugų teikimą perduodanti kitai įstaigai, – sutarties kopiją dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo prie įstaigos prisirašiusiems pacientams;
 7.  jei dienos chirurgijos paslaugas teikianti įstaiga neteikia stacionarinių chirurgijos paslaugų – sutarties kopiją dėl paciento perkėlimo, esant indikacijoms – ne vėliau kaip per 40 min.;
 8. radiologo, kompiuterinės tomografijos ir (ar) magnetinio rezonanso tomografijos, kai teikiama teleradiologijos paslauga, paslaugas teikianti įstaiga – sutarties kopiją su tyrimus vertinančia įstaiga.

Dėl sutarčių 2 priedo pildymo prašome kreiptis į Ingą Ivanauskienę tel. (8 5)  266 1363.

Dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sudarymo – į Aušrą Arbačiauskienę arba Jūratę Tupčiauskienę tel. (8 5)  266 1360.

Dėl sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl dantų protezavimo paslaugų sudarymo – į Aušrą Arbačiauskienę tel. (8 5)  266 1360.


Pasitikrinkite
Prevencinės programos
Naudinga
Mažiesiems apie sveikatą
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas