VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2010-11-09  Nr. 24ST-2

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkė – Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės atstovė.

 

Posėdžio sekretorė  –   Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Dalyvauja: Algimantas Adomaitis (Elektrėnų savivaldybė), Marija Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Jolanta Iždonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Arūnas Jasaitis (Ukmergės rajono savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Gintaras Kacevičius (Valstybinė ligonių kasa), Vitalija Kliukienė (Vilniaus miesto savivaldybė), Rimantas Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė), Jan Sinicki (Vilniaus rajono savivaldybė), Marija Suchocka (Šalčininkų r. savivaldybė), Tadeušas Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų rajono savivaldybė), Vytautas Mockus (Vilniaus TLK direktorius), Kęstutis Speičys  (Vilniaus TLK  direktoriaus pavaduotojas medicinai), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Inga Ivanauskienė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vyriausioji specialistė), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė (Vilniaus TLK Statistikos skyriaus vedėja), Algimantas Girčys (Vilniaus TLK Informatikos skyriaus vedėjas), Romualda Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės ir ekspertizės skyriaus vedėja), Giedrius Baranauskas (Vilniaus TLK Teisės skyriaus vedėjas), Onutė Navikienė (Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja).   

 

Darbotvarkė:

  1. Organizaciniai klausimai. Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininko ir pavaduotojo rinkimai.
  2. Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Pranešėja – Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vyriausioji specialistė Inga Ivanauskienė (5 min.).
  3. Dėl hospitalizacijos atvejų  skaičiaus ir perteklinių hospitalizacijų  skaičiaus Vilniaus TLK zonos savivaldybių gyventojams. Pranešėjas – Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai Kęstutis Speičys (20 min.). 
  4. Dėl ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų 2011 metų sutarčių masto, apskaičiuoto Vilniaus TLK veiklos zonos savivaldybių gyventojams. Pranešėjas – Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai Kęstutis Speičys (50 min.).
  5. Dėl Vilniaus TLK zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2011 metų sutarčių planavimo mastų. Pranešėjas – Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai Kęstutis Speičys (30 min.).
  6. Einamieji klausimai.

  

 

1. V. Mockus informavo, kad, pasikeitus Sveikatos draudimo įstatymo nuostatoms, reglamentuojančioms  teritorinių ligonių kasų stebėtojų tarybų sudėtį, nebeliko apskričių viršininkų administracijos atstovų; paprašė Stebėtojų tarybos narių siūlyti kandidatus eiti Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas.

A. Dimšienė pasiūlė Druskininkų savivaldybės atstovę Kristiną Miškinienę.

A. Jasaitis pasiūlė Vilniaus miesto savivaldybės atstovę Vitaliją Kliukienę.

NUTARTA. Skirti Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininke Kristiną Miškinienę, Druskininkų savivaldybės atstovę (10 balsavo už Kristiną Miškinienę, 4 –  susilaikė).

K. Miškinienė pasiūlė kandidate į Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojus Vitaliją Kliukienę, Vilniaus miesto savivaldybės atstovę.

NUTARTA. Skirti Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja Vitaliją Kliukienę, Vilniaus miesto savivaldybės atstovę (12 balsavo už Vitaliją Kliukienę, 2 –  susilaikė).

 

2. SVARSTYTA. Galimybė VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre teikti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, prisirašiusiems prie UAB „Pavilnio klinika“.

NUTARTA. Pritarti pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui VšĮ Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centre gyventojams, prisirašiusiems prie UAB „Pavilnio klinika“ (13 balsavo už, 1 – susilaikė).

 

3. PRISTATYTA. Hospitalizacijos atvejų  skaičius ir perteklinių hospitalizacijų  skaičius Vilniaus TLK zonos savivaldybių gyventojams. Pristatytas planuojamas hospitalizacijos atvejų skaičius ir perteklinių hospitalizacijų skaičius Vilniaus TLK zonos savivaldybių gyventojams. Hospitalizavimo atvejų skaičius – tai savivaldybės gyventojų, gydytų stacionarinėse gydymo įstaigose (tarp jų ir pagal trumpalaikio gydymo profilius), skaičius. Planuojamas hospitalizacijos atvejų skaičius – tai savivaldybės gyventojams planuojamas kompensuoti hospitalizacijos atvejų skaičius, kai siektiną  hospitalizacijos rodiklį (20 hospitalizacijos atvejų 100 gyventojų) planuojama pasiekti per 5 metus.  Standartizavimo atvejai yra skaičiuojami pagal Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010-09-06 įsakymu Nr. 1K-168 „Dėl standartizuoto savivaldybės hospitalizacijos rodiklo skaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą formulę ir šie skaičiai naudojami sutartinių sumų planavimui. Įstaigoms už suteiktas paslaugas  bus apmokama pagal faktinius skaičius ir pagal patvirtintą apmokėjimo tvarką. Žiūrėti čia.

 

4. PRISTATYTA. Ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų, brangiųjų tyrimų ir procedūrų 2011 metų sutarčių mastas, apskaičiuotas Vilniaus teritorinės ligonių kasos veiklos zonos savivaldybių gyventojams. Ambulatorinėms paslaugoms skirtas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas paskirstomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms pagal paslaugas. Valstybinės ligonių kasos klasifikatoriuje nurodytos ambulatorinės paslaugos: antrinio ir tretinio lygio gydytojų specialistų konsultacijos, priėmimo-skubios pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, papildomai apmokamos, žmogaus genetikos bei stebėjimo paslaugos. Paslaugų vartojimo mastas – tai paslaugų skaičius, kurį TLK planuoja kompensuoti savivaldybės gyventojams per sutartinius metus. Laikotarpis, pagal kurį skaičiuojama, yra 12 mėnesių „Sveidros“ duomenys, t. y. nuo praėjusių metų liepos 1 dienos iki einamųjų metų birželio 30 dienos. Skaičiuojant paslaugų mastą buvo skaičiuojama pagal gyventojų amžiaus grupes (<1; 1–4; …kas 5 metai…; 80–85; > 85). Visos atitinkamos paslaugos, per ataskaitinius metus suteiktos savivaldybės gyventojams, dalijamos iš prirašytų gyventojų skaičiaus, dauginamos iš 1000, ir gaunamas paslaugų vartojimo rodiklis. Kiekvienos paslaugos kiekvienoje amžiaus grupėje mastas savivaldybės gyventojams yra skaičiuojamas pagal formulę savivaldybės gyventojams tos paslaugos vartojimo rodiklį lyginant su šalies atitinkamu rodikliu.  Savivaldybės kiekvienos ambulatorinės paslaugos mastas skaičiuojamas sudedant skirtingų amžiaus grupių atitinkamų paslaugų mastus. Sudėjus visų įstaigų planuojamą lėšų poreikį ambulatorinėms paslaugoms apmokėti, gaunamas lėšų poreikis (litais) TLK įstaigose planuojamoms ambulatorinėms paslaugoms apmokėti. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų planuojama sutartinė lėšų suma ambulatorinėms paslaugoms apmokėti koreguojama atsižvelgiant į TLK skirtų lėšų (SAM ministro 2004-11-16 įsakymu Nr. V-812) ir TLK suskaičiuoto lėšų poreikio planuojamoms ambulatorinėms paslaugoms apmokėti santykį. 

Stacionarinėms paslaugoms priskiriamos Valstybinės ligonių kasos klasifikatoriuje nurodytos trumpalaikio gydymo ir stacionarinės paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutartinis stacionarinių paslaugų planuojamas skaičius yra lygus per skaičiavimo laikotarpį faktiškai suteiktų paslaugų skaičiui, išskyrus 7 nedetalizuotas paslaugas: Terapija I, Pediatrija I, Oftalmologija  ir Otorinolaringologija I vaikams, Oftalmologija I ir Otorinolaringologija I suaugusiesiems, Ginekologija I, Chirurgija I ir Chirurgija I (vaikams). Šių paslaugų skaičius mažinamas pertekliniu hospitalizacijų skaičiumi savivaldybės gyventojams. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms sutartinis paslaugų skaičius planuojamas pagal susiformavusius pacientų srautus iš visų TLK zonos savivaldybių. Šių paslaugų kiekvienos savivaldybės mastas dauginamas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigos skaičiavimo laikotarpiu suteiktų paslaugų procentinės dalies. Naujiems paslaugų teikėjams yra planuojama 320 hospitalizacijos atvejų vienai asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Sudėjus visų įstaigų planuojamą lėšų poreikį stacionarinėms paslaugoms apmokėti, gaunamas lėšų poreikis (litais) teritorinių ligonių kasų stacionarinėms paslaugoms apmokėti.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų planuojama sutartinė lėšų suma stacionarinėms paslaugoms apmokėti koreguojama atsižvelgiant į teritorinių ligonių kasų skirtų lėšų (SAM ministro 2004-11-16. įsakymu Nr. V-812) ir teritorinių ligonių kasų suskaičiuoto lėšų poreikio planuojamoms stacionarinėms paslaugoms apmokėti santykį. Žiūrėti čia.

 

5. PRISTATYTA. Vilniaus TLK zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2011 metų sutarčių planavimo mastai. Planuojant Vilniaus TLK zonos asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2011 metų sutartines sumas buvo atsižvelgta į kiekvienos įstaigos skaičiuojamąjį laikotarpį savivaldybės gyventojams suteiktų paslaugų dalį. Pristatant visos įstaigos buvo suskirstytos į universitetines ligonines, vaikų ligoninę, miestų ligonines, rajonines ligonines su akušerija, rajonines ligonines be akušerijos, psichiatrijos ligonines, tuberkuliozės ligonines, poliklinikas, stacionarines privačias įstaigas, teikiančias tik ambulatorines paslaugas, privačias įstaigas, teikiančias brangius tyrimus ir procedūras, bei naujas privačias įstaigas, kurių sutartys bus pasirašytos gavus Vilniaus TLK 2011 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Buvo pademonstruoti įstaigų paslaugų skaičiai: stacionarinės paslaugos, ambulatorinės paslaugos, brangūs tyrimai ir procedūros.

 

6. Einamieji klausimai.

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                       K. Miškinienė      

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                         R. Jonuškienė