VILNIAUS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2011-05-27  Nr. 24ST-1

Vilnius

 

 

 

Posėdis įvyko 2011-05-25  10.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Kristina Miškinienė, Druskininkų savivaldybės atstovė.

Posėdžio sekretorė – Gintarė Rakštienė, Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

Dalyvavo: D. Burkoj (Elektrėnų savivaldybė), M. Daugirdienė (Švenčionių r. savivaldybė), A. Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), J. Overaitytė (Alytaus r. savivaldybė), V. Gudelis (Sveikatos apsaugos ministerija), A. Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė), A. Lidžius (Širvintų r. savivaldybė), K. Miškinis (Valstybinė ligonių kasa), I. Džiužaitė (Valstybinė ligonių kasa), V. Kliukienė (Vilniaus m. savivaldybė), R. Miliūnas (Varėnos r. savivaldybė), T. Demeško (Vilniaus r. savivaldybė), M. Suchocka (Šalčininkų r. savivaldybė), T. Tučkovski (Trakų r. savivaldybė), J. Patašius (Lazdijų r. savivaldybė), V. Mockus (Vilniaus TLK direktorius), K. Speičys  (Vilniaus TLK  direktoriaus pavaduotojas medicinai), D. Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), L.Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), J. Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), R. Treigienė (Vilniaus TLK Statistikos ir analizės skyriaus vedėja), G. Paurys (Vilniaus TLK Informatikos skyriaus vedėjas), R. Kšivickienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus vedėja), G. Baranauskas (Vilniaus TLK Teisės skyriaus vedėjas), O. Navikienė (Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja), Č. Kislovska (Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja), R. Pocienė (Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus Sutarčių medicininės dalies poskyrio vedėja)

 

Darbotvarkė:

  1. Organizaciniai klausimai.

2.      Tyrimo „Lietuvos gyventojų informuotumas, pasitikėjimas ir pasitenkinimas Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistema, ligonių kasų veikla ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis“ pristatymas. Pranešėjai – Valstybinės ligonių kasos Draudimo plėtros departamento Kokybės vadybos skyriaus vedėjos pavaduotoja Irena Džiužaitė, Valstybinės ligonių kasos Draudimo plėtros departamento Strategijos skyriaus vedėjas Kęstutis Miškinis (30 min.).

3.      Dėl Vilniaus TLK 2010 metų finansinės ataskaitos rodiklių. Pranešėja – Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji buhalterė Česlava Kislovska (15 min.). 

4.      Dėl Vilniaus TLK 2011 metų išlaidų sąmatos. Pranešėja – Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja, vyriausioji buhalterė Česlava Kislovska (10 min.). 

5.      Informacija apie Vilniaus TLK veiklą 2010 metais. Pranešėjai – Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Onutė Navikienė, Kontrolės skyriaus vedėja Romualda Kšivickienė, Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja Jūratė Tupčiauskienė, Teisės skyriaus vedėjas Giedrius Baranauskas (20 min.).

6.      Dėl Vilniaus TLK 2011 metų sutarčių pasirašymo. Pranešėja – Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja Jūratė Tupčiauskienė (10 min.).

7.      Dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms. Pranešėja – Vilniaus TLK Kontrolės skyriaus Sutarčių medicininės dalies poskyrio vedėja Rasa Pocienė (5 min.).

  1. Einamieji klausimai.

  

 

1. Kalbėjo Vilniaus teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK) direktorius V. Mockus. Kadangi tai pirmas naujos tarybos kadencijos posėdis, susijęs su 4 metų savivaldos ciklu, būtini organizaciniai sprendimai, išrenkant Stebėtojų tarybos pirmininką ir pavaduotoją. Paprašė Stebėtojų tarybos narių siūlyti kandidatus eiti TLK Stebėtojų tarybos pirmininko pareigas.

A. Jasaitis pasiūlė du kandidatus: Druskininkų savivaldybės atstovę Kristiną Miškinienę ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovę Vitaliją Kliukienę.

NUTARTA. Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininke skirti Druskininkų savivaldybės atstovę Kristiną Miškinienę (13 balsavo už, 1 – susilaikė).

K. Miškinienė pasiūlė kandidate į Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojus Vilniaus miesto savivaldybės atstovę Vitaliją Kliukienę.

NUTARTA. Bendru nutarimu Vilniaus TLK Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotoja skirti Vilniaus miesto savivaldybės atstovę Vitaliją Kliukienę.

2. PRISTATYTA. Tyrimas „Lietuvos gyventojų informuotumas, pasitikėjimas ir pasitenkinimas Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistema, ligonių kasų veikla ir asmens sveikatos priežiūros įstaigomis“.

3. SVARSTYTA.  Vilniaus TLK 2010 metų finansinė ataskaita, kurią pristatė Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Č. Kislovska.

Vilniaus TLK asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir išlaidoms, kompensuojamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto buvo skirta 1247223,9 tūkst. litų. Faktinės sveikatos priežiūros paslaugoms ir išlaidoms, apmokamoms iš PSDF biudžeto, išlaidos siekė 1243563,4 tūkst. litų,  o TLK veiklos išlaidos – 4758,5 tūkst. Lt.

NUTARTA. Aprobuoti (13 balsavo už, balsavusiųjų prieš nebuvo, 1 susilaikė) Vilniaus TLK  2010 metų finansinę ataskaitą.

4. SVARSTYTA. Vilniaus TLK 2011 metų išlaidų sąmata, kurią pristatė Vilniaus TLK Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Č. Kislovska. Vilniaus TLK veiklos išlaidoms 2011 metams skirta 5145,4  tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 3168,0 tūkst. litų, ilgalaikiam turtui įsigyti – 50,0 tūkst. litų.    

Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareigybių sąraše 2011 metų pradžioje patvirtintos 92 pareigybės, iš jų: 53 valstybės tarnautojų pareigybės ir 39 pareigybės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2011 metų veiklos išlaidoms skirti asignavimai sudaro 0,42 procento Vilniaus TLK 2011 metams skirtos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų dalies.

NUTARTA. Aprobuoti (13 balsavo už, balsavusiųjų prieš nebuvo, 1 susilaikė) Vilniaus TLK  2011 metų išlaidų sąmatą.

5. PRISTATYTA. Vilniaus TLK 2010 metų veiklos ataskaita. Kalbėjo Vilniaus TLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja O. Navikienė ir Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja Jūratė Tupčiauskienė. Visą Vilniaus TLK 2010 metų ataskaitą galima rasti Vilniaus TLK internetinėje svetainėje www.vilniaustlk.lt.

6. PRISTATYTA. Informacija apie Vilniaus TLK 2011 metais sudarytas sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis bei vaistinėmis ir jų filialais.

7. PRISTATYTA. Informacija dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

Pasikeitus teisinei bazei, Stebėtojų tarybai nebebus pristatomi klausimai dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

8.  Einamieji klausimai.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                  K. Miškinienė      

 

 

Posėdžio sekretorė                                                                                                     G. Rakštienė