VILNIAUS TERITORINĖ LIGONIŲ KASA

VILNIAUS TLK STEBĖTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2007-01-05  Nr.1

Vilnius

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas  Feliksas Kolosauskas, Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovas.

 

Posėdžio sekretorius  Rolanda Jonuškienė, Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistė.

 

Dalyvauja Jolanta Iždonienė (Valstybinė ligonių kasa), Jūratė Martinonienė (Sveikatos apsaugos ministerija), Michail Treščinski (Vilniaus r. savivaldybė), Remigijus Jotautis (Širvintų r. savivaldybė), Jurgis Krasnickas (Alytaus apskrities viršininko administracija), Danutė Kameneckienė (Elektrėnų savivaldybė), Adelė Dimšienė (Alytaus m. savivaldybė), Arūnas Jasaitis (Ukmergės r. savivaldybė),  Danelija Laimutė Sliževska (Šalčininkų r. savivaldybė), Ramunė Gaisrienė (Alytaus r. savivaldybė), Adelė Ilginienė (Varėnos r. savivaldybė), Kristina Miškinienė (Druskininkų savivaldybė), Aldona Šerėnienė (Lazdijų r. savivaldybė), Juozas Raistenskis (Vilniaus TLK direktorius), Kęstutis Speičys (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas medicinai), Dalia Šimelienė (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotoja ekonomikai), Rimvydas Adomėnas (Vilniaus TLK direktoriaus pavaduotojas regioniniam darbui), Sigita Burokienė (Vilniaus TLK Sveikatos paslaugų analizės skyriaus vedėja), Lina Vitkauskienė (Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja), Jūratė Tupčiauskienė (Vilniaus TLK Ekonomikos ir planavimo skyriaus vedėja), Ryta Jūratė Treigienė  (Statistikos skyriaus vedėja), Česlava Kislovska (Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja – vyr. Buhalterė), Onutė Navikienė (Administravimo skyriaus vedėja), Pavel Lipnevič (Informatikos skyriaus vyr.specialistas). 

 

Darbotvarkė

1. Dėl Vilniaus ir Alytaus apskričių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pirmojo restruktūrizavimo etapo rezultatų.

2. VLK darbo grupės parengtos sutarčių sudarymo tvarkos pristatymas.

3. Vilniaus TLK korupcijos prevencijos programos pristatymas.

4. Dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

5. Dėl vieningos informacijos teikimo savivaldybėms galimybės.

6. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

 

1. SVARSTYTA  Dėl Vilniaus ir Alytaus apskričių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pirmojo restruktūrizavimo etapo rezultatų.

Pranešėjai D.Šimelienė ir R.Adomėnas pristatė Vilniaus ir Alytaus apskričių  asmens sveikatos priežiūros įstagų I-ojo restruktūrizacijos etapo rezultatus. Šią informaciją galima rasti interneto  svetainėje www.vilniaustlk.lt.

 

2. SVARSTYTA VLK darbo grupės parengtos sutarčių sudarymo tvarkos pristatymas.

Pranešėjas  K.Speičys. Siekiant įgyvendinti Sveikatos draudimo įstatymo 26 straipsnio 2 dalies nuostatą, 2005 m. rugpjūčio 25 d. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1K-102 “Dėl darbo grupės sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarkos aprašui parengti sudarymo”  buvo sudaryta darbo grupė  minėtam teisės akto projektui parengti.

2006 m. spalio mėnesį darbo grupė darbą baigė - parengė Sutarčių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarymo tvarkos aprašo projektą, kurį pristatė Sveikatos apsaugos ministerijai.

                   

3. SVARSTYTA Vilniaus TLK korupcijos prevencijos programos pristatymas.

Pranešėjas R.Adomėnas. Programos misija – šalinti prielaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų neteisėtam, nepagrįstam panaudojimui bei korupcijai Vilniaus teritorinėje kasoje (toliau – TLK) atsirasti ir plisti, kontroliuoti ir siekti, kad visos PSDF biudžeto lėšos, skirtos Vilniaus TLK, būtų panaudojamos kokybiškoms ir prieinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, pacientų teisėms ir laisvėms užtikrinti. Korupcijos prevencijos programa kartu su priemonių planu yra patalpinta mūsų interneto svetainėje adresu www.vilniaustlk.lt.

 

4. SVARSTYTA dėl pritarimo sutarčių sudarymui su naujais sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais.

4.1 SVARSTYTA UAB “Orthoservice Vilnius” prašymas sudaryti sutartį dėl  ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.

NUTARTA vienbalsiai pritarti sutarties sudarymui su UAB “Orthoservice Vilnius” dėl ambulatorinių ortopedo traumatologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų. 

4.2 SVARSTYTA UAB “Medea diagnostika” prašymas sudaryti sutartį dėl magnetinio branduolinio rezonanso  paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų..

NUTARTA pritarti sutarties sudarymui su UAB “Medea diagnostika”  dėl magnetinio branduolinio rezonanso paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų. (11 narių balsavo už sutarties sudarymą, 1 prieš, 2 susilaikė).        

4.3 SVARSTYTA  UAB “Medea klinika”  prašymas sudaryti sutartį dėl gydytojų specialistų otorinolaringologo, echoskopuotojo, vaikų neurologo, neurologo, endokrinologo, urologo, akušerio ginekologo, ortopedo traumatologo antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų..

NUTARTA pritarti  sutarties sudarymui su UAB “Medea klinika”  dėl gydytojų specialistų otorinolaringologo, echoskopuotojo, vaikų neurologo, neurologo, endokrinologo, urologo, akušerio ginekologo, ortopedo traumatologo antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų.  (8 nariai balsavo už, 2 nariai prieš, 4 nariai susilaikė).

4.4 SVARSTYTA UAB”Vilhema” prašymas sudaryti sutartį dėl ambulatorinės hemodializės bei antrinio lygio ambulatorinių gydytojo nefrologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų..

NUTARTA pritarti sutarties sudarymui su UAB “Vilhema” dėl hemodializės paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų, pritarti gydytojo nefrologo konsultacijų teikimui ir apmokėjimui, jeigu bus gautas Vilniaus apskrities viršininko administracijos pritarimas (9 nariai balsavo už, 5 susilaikė).

4.5 SVARSTYTA UAB “GK Klinika” prašymas sudaryti sutartį dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų..

NUTARTA pritarti UAB “GK Klinika” prašymui sudaryti sutartį dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF lėšų. (12 narių balsavo už, 2 nariai susilaikė).

4.6 SVARSTYTA dėl pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų priskyrimo pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms.

NUTARTA pritarti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento siūlymui pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikti UAB “Dinameda” prisirašiusiems gyventojams VšĮ Karoliniškių poliklinikoje (12 narių balsavo už, 2 susilaikė).

 

5. SVARSTYTA  dėl vieningos informacijos teikimo savivaldybėms galimybės.

Pranešėja  R.Treigienė. Vilniaus  teritorinė ligonių kasa gauna užklausimus iš atskirų savivaldybių dėl įvairių duomenų pateikimo. Kartais prašoma duomenų nenurodant kokiais tikslais šie duomenys bus naudojami, todėl tikslinga būtų nustatyti duomenų teikimo tikslus, apimtis, laikotarpius. Kadangi savivaldos institucijos yra atsakingos už pirminę asmens sveikatos priežiūrą,  prioritetu laikytume pastovų (kartą per ketvirtį) duomenų teikimą apie PASPĮ prisirašiusius gyventojus, teikiamas skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų vykdymą. Informaciją, dėl kurios teikimo bus susitarta, numatome patalpinti internetiniame puslapyje.

NUTARTA  kartą kas ketvirtį teikti duomenis savivaldybių gydytojams apie PASPĮ prisirašiusius gyventojus, teikiamas skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų vykdymą, šią informaciją skelbti mūsų tinklalapyje adresu www.vilniaustlk.lt.

 

6. Organizaciniai ir einamieji klausimai.

J.Raistenskis. Švenčionių, Šalčininkų, Širvintų, Trakų ir Elektrėnų ligoninių direktoriai susibūrė į neformalią organizaciją, kurios lydere išrinko VšĮ Elektrėnų ligoninės direktorę L.Matkevičienę.  Šios organizacijos tikslas – parengti šių įstaigų restruktūrizacijos projektą, finansuojamą Europos sąjungos fondų lėšomis.

Pranešėja L.Matkevičienė. Mums gimė ambicinga iniciatyva rengti įstaigų restruktūrizacijos projektą, kad gautume ES Sanglaudos fondo finansavimą.  Atradome nišą, iš kur gali ateiti investicinės lėšos, sveikatos priežiūrai. Prioritetai būtų dienos chirurgija, dienos stacionaras, slauga. Jei gautume finansavimą, manau, kad galėtume atsilaikyti prieš stambiąsias ligonines.

Todėl prašau Stebėtojų tarybos pritarimo mūsų iniciatyvai.

F.Kolosauskas. Stebėtojų taryba sveikina iniciatyvą, ją palaiko.

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                                                                                              F.Kolosauskas

 

 

 

Posėdžio sekretorius                                                                                                R.Jonuškienė