Informacija gyventojams telefonais:
(8 5)  212 0000
8 700 88 888
  • Parašyti
  • Parašyti
  • Parašyti
Apie musGyventojamsĮstaigoms

Ar žinote, kad pacientai gali rinktis, į kurią gydymo įstaigą ir į kurį gydytoją specialistą kreiptis konsultacijos su gydytojo išduotu siuntimu?


Apklausų rezultatai

Mus rasite:
Ž. Liauksmino g. 6, 01101 Vilnius
Kaip rasti: map

Gyventojus konsultuojame telefonu
8 700 88 888 ir (8 5) 212 0000 arba atvykus į Vilniaus teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrių
Darbo laikas:

I–IV 8.00–12.00 ir 12.45–17.00
V 8.00–12.00 ir 12.45–15.45


Gyventojų priėmimo laikas:
I 7.30–18.00
II 7.30–18.00
III 7.30–18.00
IV 7.30–18.00
V 7.30–16.45
VI 9.00–13.00


Ligonių kasų misija

„Institucijos misija – tai institucijos vadovo suformuluota institucijos paskirtis ir įsipareigojimai, atskleidžiantys su institucija susijusius esamus ir numatomus visuomenės poreikius...“1

Kitais žodžiais tariant, institucijos misija yra trumpas pagrindinės veiklos ir paskirties apibrėžimas, dabartiniai ir numatomi įsipareigojimai, pagrindinės vertybės.

Formuluojant VLK misiją visada buvo galvota apie visą Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistemą. Ši misija atskleidžia ne vien tik VLK, kaip įstaigos, paskirtį, bet yra pritaikyta visai privalomojo sveikatos draudimo sistemai, taigi, tai yra bendra visų ligonių kasų misija.

Raktiniai žodžiai ir jų paaiškinimas

Esminė ligonių kasų paskirtis – garantijos suteikimas. Ligonių kasos neteikia sveikatos priežiūros paslaugų, bet garantuoja, kad šių paslaugų, suteiktų apdraustiesiems, išlaidos bus kompensuotos. Ši prievolė nustatyta Sveikatos sistemos įstatyme, kur pasakyta: „valstybės laiduojama (nemokama) asmens sveikatos priežiūra – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo...“2 . Garantijos teikimą, kaip esminę ligonių kasų paskirtį, taip pat teigia Sveikatos draudimo įstatymas: „Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir ekonominių priemonių sistema, (...) garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą“3 . Taigi valstybė įstatymu patvirtina, kad sveikatos priežiūros išlaidų apmokėjimas Privalomąjį sveikatos draudimo fondo lėšomis garantuojamas (laiduojamas) valstybės.

Dalis oponentų nesutiko su teiginiu, kad ligonių kasos šiuo metu iš tikrųjų suteikia apdraustiesiems garantiją. Dabar, jų nuomone, privalomojo sveikatos draudimo sistema jokių garantijų nesuteikia, tik moka už suteiktas paslaugas, be to, ne už visas paslaugas. Tačiau diskusijos metu vis dėlto buvo sutarta, kad net jei šiuo metu dėl įvairių priežasčių (nepakankamo biudžeto, nelabai tiksliai apibrėžto kompensuojamųjų paslaugų kiekio, „plaukiojančio balo“ ir pan.) garantija pacientui ne visada yra suteikiama taip, kaip turėtų būti, ligonių kasų tikslas siekti, kad ši garantija atitiktų teisėtus apdraustųjų lūkesčius. Garantijos apdraustiesiems suteikimas, kaip esminė ligonių kasų paskirtis, yra ne tik dabarties, bet ir numatomas artimiausios ateities tikslas, atitinkantis visuomenės poreikius.

Svarbu pabrėžti, kad garantijos suteikimas (ar bent siekis suteikti garantiją) reiškia didesnę institucijos atsakomybę už savo vykdomą veiklą (anksčiau misijoje buvo parašyta vykdyti valstybės politiką, t. y. tik vykdyti, bet nepriimti savarankiškų sprendimų, todėl tarsi už nieką neatsakyti).

Garantija apdraustiesiems reiškia, kad ligonių kasos privalo mokėti sveikatos paslaugų teikėjams tik už geros kokybės paslaugas, kad visiems turi būti suteikta tiek paslaugų, kiek reikės, nepaisant sumokėtų į Privalomo sveikatos draudimo fondą (PSDF) įmokų dydžio (kiekvienas asmuo prisideda prie sveikatos sektoriaus finansavimo pagal savo galimybes). Taip įgyvendinamas solidarumo principas.

Nėra jokia paslaptis, kad paslaugų teikėjai skatina perteklinį sveikatos priežiūros paslaugų vartojimą, todėl ligonių kasos, vykdydamos garanto funkciją, pasižada ginti apdraustuosius nuo bereikalingo ir perteklinio vartojimo, taip taupydama PSDF lėšas ir tausodama gyventojų sveikatą.

Garantija žmonėms reiškia taip pat saugumą plačiąja prasme: tiek finansinį (apsaugoma nuo didelių išlaidų), tiek fizinį (užtikrinamas geros kokybės paslaugų prieinamumas), tiek psichologinį (žmogus jaučiasi ramus, nes žino, kad, atsitikus bėdai, juo bus pasirūpinta).

Garantas. Žodis garantas buvo pasiūlytas aptarinėjant galimas misijos formuluotes, ieškant tiksliausio ir imliausio pagrindinės ligonių kasų paskirties apibūdinimo. Pasirinktas žodžių junginys sveikųjų ir sergančiųjų garantas dominuoja misijos apibrėžime, būtent jam tenka pagrindinis prasmės krūvis. Pagal žodyną garantas – tai garantiją teikiantis asmuo ar įstaiga. Garantijos teikimas reiškia, kad prisiimama didelė atsakomybė už savo atliekamą darbą.

Sveikatos priežiūros užtikrinimas. Diskutuojant iškilo klausimas, ar ligonių kasos gali užtikrinti apdraustųjų sveikatos priežiūrą? Dalis diskusijos dalyvių laikėsi nuomonės, kad tai tik gydymo įstaigos prerogatyva. Tačiau ligonių kasos, numatydamos sutartyse, kiek iš viso sveikatos priežiūros paslaugų bus teikiama ir kiek joms bus skiriama lėšų, iš tiesų daro tiesioginę įtaką apdraustųjų sveikatos priežiūros užtikrinimui ir net sveikatos politikai.

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad VLK misija yra apibendrintas institucijos paskirties apibūnimas, kuriam ne visiškai tinka teisės aktuose pateikiami apibrėžimai. Svarbiausia ligonių kasų funkcija – užtikrinti apdraustųjų sveikatos priežiūrą. Esminė ligonių kasų funkcija misijos formuluotėje apibrėžiama esamuoju laiku – užtikrina. Pasirinktas esamasis laikas, nes tai, kas parašyta, galioja dabar. Tai sustiprina teiginio svorį. Jei būtų vartojama bendratis, galėtų atrodyti, kad visa tai turėtų galioti, bet galbūt nebūtinai daroma.

Sveikieji ir sergantieji. Pirminiuose variantuose buvo paminėti tik sergantieji, laikantis nuomonės, kad ligonių kasos rūpinasi tik ligoniais. Vėliau buvo atsižvelgta į tai, kad ligonių kasos minėta saugumą garantuoja ne tik sergantiesiems, bet ir sveikiems žmonėms, padėdama jiems tada, kai šie suserga ar turi kitų su sveikata susijusių reikalų. Todėl galutinėje formuluotėje minimi ir sergantieji, ir sveikieji.

Pagrindinis naudos gavėjas – apdraustieji. Buvo svarstoma, ar nevertėtų rašyti gyventojai, nes privalomasis sveikatos draudimas turi siekti, kad visi gyventojai būtų apdrausti, taip pat siekiama maksimaliai atsižvelgti į gyventojų poreikius (įgyvendinamas teisumo principas). Nors žodis apdraustieji tarsi siaurina VLK veiklos apimtį, bet vis dėlto būtent jis buvo pasirinktas diskutuojant, nes taip pabrėžiama draudimo svarba.

Kitos funkcijoskompensuodama jos išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudodama lėšas. Šios ligonių kasų funkcijos nusakytos šalutiniame sakinyje, nes norima pabrėžti, kad išvardytosios funkcijos yra svarbios, bet ne pagrindinės.

Vengiant perteklinių žodžių nerašoma, kieno išlaidos apmokamos. Aišku, kad ir apdraustųjų, ir paslaugų teikėjų. Skaidriai ir efektyviai – epitetai, nusakantys, kaip ligonių kasos naudoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas. Šioje formuluotėje minima, kad lėšos naudojamos efektyviai – taip įsipareigojama niekada nešvaistyti lėšų abejotiniems tikslams, siekti geriausio rezultato už mažiausią kainą. Žodis skaidriai pabrėžia, kad naudojant lėšas užtikrinamas viešumas ir užkertamas kelias korupcijai, bet, kita vertus, minint šį žodį, gali susidaryti klaidinantis įspūdis, kad korupcija galima. Vis dėlto diskutuojant buvo prieita prie išvados, kad žodis skaidriai turėtų būti VLK misijos apibrėžime. Šiame apibrėžime neminimas PSDF – tai nebūtina, nes kito sveikatos priežiūros lėšų fondo nėra.

 


  • 1 LRV 2007-02-07 nutarimas Nr.194
  • 2 Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, 1994 m. liepos 19 d. Nr. I-552, Žin., 1994, Nr. 63-1231.
  • 3 Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas, 1996 m. gegužės 21d. Nr. I-1343, Žin., 1996, Nr. 55-1287.

 

 


Prevencinės programos
Mažiesiems apie sveikatą
Būk protingas, nepermokėk už vaistus
E. sveikatos portalas
Svetainės dizainas: Idamas